จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างมหกรรมจิ้งหรีด สินค้าดี สินค้าเด่น ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

new4

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding 7/2564