ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น