วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ(โคเนื้อ – ไก่พื้นเมือง) ให้มีคุณภาพ จำนวน 15 อำเภอ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเวียงเก่า อำเภอมัญจาคีรี อำเภอหนองสองห้อง อำเภอชุมแพ อำเภอแวงน้อย อำเภอเปือยน้อย อำเภอกระนวน อำเภอหนองเรือ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภออุบลรัตน์ ส่วนกิจกรรมไก่พื้นเมือง ได้แก่ อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแฮด โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 370 ราย พร้อมทั้งแจกจ่ายแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

p50 60

...ดูรายละเอียด