ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชืี่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

             ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตำแหน่งเลขที่ 4077 จำนวน 1 อัตรา และคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4975/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น

             บัดนี้ คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด