ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

          ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท สิ้นสุดระยะเวลาในการจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น

          จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  รายละเอียด