ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

       ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 23,430 บาท สิ้นสุดระยเวลาในการจ้าง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น

        จังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ รายละเอียด