ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป

          ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และได้มีคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 4983/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ (ตำแหน่งเลขที่ ท 22) จำนวน 1 อัตรา นั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

         ประกาศจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด